VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy, uzatvorené prostredníctvom kontaktných spôsobov webstránky www.kamenokal.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Spotrebiteľom sa pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom podnikania, výkonu povolania alebo zamestnania.
 3. Predávajúcim sa rozumie Mgr. Daniel Okál.
 4. Elekronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru.
 5. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom ku dňu odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru, uvedenú na internetovej stránke. Každú    e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou – zaplatenie kúpnej ceny jeho prevzatím.

DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar zasielame v najbližšom možnom termíne odo dňa potvrdenia vašej objednávky. Vyexpedovaný tovar je doručený v termíne dohodnutom so zákazníkom.
 2. V súlade s ustanovením §13 ods. 1. zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej doby v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V tomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

CENY ZA DOPRAVU TOVARU

 • Poplatok za dopravu tovaru účtujeme podľa nižšie uvedeného rozpisu v rámci celého Slovenska a platí pre celú objednávku. V cene dopravy je zahrnutý aj poplatok za dobierku, t. z. za dobierku neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.
 • Dopravné a balné pre objednávku do hodnoty 50 EUR: 5 €.
 • Dopravné a balné pre objednávku s hodnotou od 50 do 100 EUR: 8 €.
 • Dopravné a balné pre objednávku s hodnotou viac ako 100 EUR: 10 €.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Po uskutočnení objednávky bude na vašu e-mailovú adresu zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
 2. Ponúkame tieto možnosti platieb:
  • Platba v hotovosti, prostredníctvom prepravnej služby platíte až pri jeho prevzatí.
  • Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na účet:
   Banka: TATRABANKA
   Bankový účet: 2911576827/1100
   Variabilný symbol: číslo vašej objednávky.
 3. Ceny uvedené na stránke elektronického obchodu sú uvedené vrátane 20 % DPH.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 • Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ sa neudáva inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.
 • Kupujúci je povinný v prípade zistenia mechanického poškodenia dielov tieto diely nemontovať. Na mechanicky poškodené namontované diely sa reklamácia nevzťahuje.
 • Kupujúci je povinný v prípade závady, ktorá sa vyskytne počas používania výrobku, výrobok ďalej nepoužívať a bezodkladne informovať predávajúceho o závade.
 • Pri montáži tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodaného tovaru.
 • Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

 • nesprávnej montáže, modifikácie výrobku,
 • nesprávneho používania výrobku,
 • používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom pre používanie výrobku,
 • neskoršej reklamácie mechanického poškodenia, ktorá je zistené po 24 hodinách od prevzatia zásielky,
 • reklamácie mechanického poškodenia na zmontovanom výrobku,
 • opravy výrobku osobou na to neurčenou,
 • pokračujúceho používania výrobku po tom, ako bola závada zistená,
 • pofarbenia.

Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou – a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený výrobok, chemicky poškodený výrobok, výrobok poškodený neopatrným neprimeraným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • záruka sa taktiež nevzťahuje na škody, vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že záručná lehota sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru, ktoré vzniklo nadmerným používaním. Kratšiu životnosť tovaru alebo jeho častí teda nemožno považovať za chybu a nemôže naň byť uplatnená reklamácia.

 

Postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zistené závady telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke bezodkladne po tom, ako závadu zistí. Do    e-mailu je možné priložiť aj fotografiu poškodeného tovaru. Fotografie reklamácie pomôžu k presnejšej špecifikácii poškodenia a pomôžu urýchliť proces reklamačného konania.

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať bezplatné a riadne odstránenie chýb, výmenu chybnej časti alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba častí.

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požiadať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru, platnú v čase objednávky.

 

Vrátenie tovaru

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodov do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy osobne, alebo toto oznámenie najneskôr v posledný deň lehoty odovzdal na poštovú prepravu.
 2. Tovar, ktorý sa kupujúci rozhodne vrátiť, musí byť v pôvodnom balení, bez poškodenia, v opačnom prípade nebude prevzatý od kupujúceho. Náklady, spojené s vrátením tovaru, hradí kupujúci, v prípade, ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č.122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.kamenokal.sk zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe, s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Prejsť na začiatok